#Ταξίδι με τον Αίσωπο… #

Διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Νέλλη Ζαφειριάδου nelzafeir@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ06, MA, MEd, Διδάκτωρ στο ΔΠΘ

τ. Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Θράκης


Σχετικά με την διδακτική παρέμβαση

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα για μαθητές της 4ης και 5ης τάξης Δημοτικού στη Σχολή SAHETI , στο Γιοχάνεσμπουργκ, Ν. Αφρική.

Σχεδιάστηκε για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2, με δυνατότητα αξιοποίησης και σε υψηλότερα επίπεδα. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Saheti εστιάζει στην ελληνική ανθρωπιστική παιδεία και τη φιλοσοφία του « γνώθι σαυτόν» μέσω της διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Αφετηρία της αποτελεί η παραδοχή πως ο πολιτισμός συνδέεται εννοιολογικά με τη γλώσσα, καθώς αλληλοσχετίζεται και αλληλοεξαρτάται με και από αυτήν και η θέση του M.A.K. Halliday (1989) ότι κείμενο είναι η γλώσσα που επιτελεί συγκεκριμένο έργο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Διερευνώντας πολυτροπικά, ψηφιακά και πολυμεσικά κειμενικά είδη για τον Αίσωπο και τους αλληγορικούς μύθους του και μέσα από τις αρχές της γλωσσοπαιδαγωγικής για μικρούς μαθητές επιδιώκεται τα παιδιά να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές, κοινωνικο- γλωσσικές δεξιότητες και να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες.

Η πρόταση αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου διδακτικού σεναρίου με θεματική τον Αίσωπο και υλοποιείται ακολουθώντας τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Λιοναράκης,2001). Αξιοποιεί το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Bishop & Verleger, 2013) και τις παιδαγωγικές αρχές του μοντέλου των τεσσάρων πόρων (Freebody, and Luke, 1999). Στο ασύγχρονο μέρος της διαρκεί μια εβδομάδα ενώ στο σύγχρονο, διαρκεί 60 λεπτά.

Αναπτύσσεται σε τρείς επιμέρους δραστηριότητες και μια επέκτασης. Για τους σκοπούς και τους στόχους της αξιοποιούνται η εκπαιδευτική πλατφόρμα Microsoft Teams. Επίσης, ιστοσελίδες, συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία όπως τα Google Docs, Google Slides και Google Forms, το YouTube και τα Web 2.0 εργαλεία Coggle.it, Word Art, Canva και MindMeister. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται δημιουργικά, διερευνητικά και συνεργατικά για τη δημιουργία κειμενικών ειδών για διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικό υλικό

Διδακτικές παρεμβάσεις

<